หลักสูตรที่ออกแบบเพื่อการพัฒนาครู จะต้องเป็นการพัฒนาครูที่หลอมรวมการบูรณาการระหว่างเนื้อหา สาระวิชา (Content Knowledge) หลักวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge) และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากับการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระเฉพาะทาง (Technological Content Knowledge : TPCKการสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยระบบออนไลน์เพื่อพัฒนา ครูสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด ผ่านกิจกรรม Active Learning โดยใช้ระบบปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน Moodle LMS เป็นเครื่องมือและ การใช้งาน Resource หลากหลายรูปแบบ

การเรียนรู้แบบ Active Learning มีผู้กล่าวไว้ว่าคือการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายกลุ่มของการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Engage) ในการเรียนรู้โดยมีการให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้เกิดเมื่อผู้เรียนเปลี่ยนความคิด หรือพฤติกรรมผ่านการมีประสบการณ์ตรงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK)บนเว็บ fahlada.co.th Web Trick Training  การใช้งานระบบ PLC On Web Forum การจัดการระบบปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน Moodle LMS

วิจัยบูรณาการสาระ.

หลักสูตรที่ออกแบบเพื่อการพัฒนาครู จะต้องเป็นการพัฒนาครูที่หลอมรวมการบรู ณาการระหวา่ งเนื้อหา สาระวิชา (Content Knowledge) หลักวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge) และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระเฉพาะทาง (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK)

การวิจัยและพัฒนา(R&D) เปÄนนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นการวิจัยที่ผสมผสานกระบวนการวิจัยและ

กระบวนการพัฒนาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างนวัตกรรมหรือประดิษฐกรรมใหม่ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพอื่ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนหรือผู้เรียน และเป็นประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของนักเรียน โดยรวม กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงใหม่ๆ ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และตรวจสอบได้ นวัตกรรมบูรณา การศาสตราองคงความรู้แบบบูรณาการสาระเนื้อหาเรื่องการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้วย นวัตกรรม นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา(R&D) เพื่อให้ครูที่เข้ารับการอบรม สามารถนําความรู้ในเรื่องดังกล่าวไปประยุกต์ใช้สําหรับออกแบบการกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา ออกแบบการเรียนรู้แบบใหม่ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับกลุ่มบูรณาการสาระ